พื้นที่โฆษณา
ค้นหาข้อมูล
[ ค้นหา ]
[ติดต่อโฆษณา]

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี นำสื่อเรียนรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สำนักงาน


วันนี้(24 มิ.ย.59) นายชวลิต ศรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนได้ศึกษาเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กิจกรรมประกอบด้วยการสัมมนาโครงการปิดทองหลังพระอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมถึงพื้นที่ป่ากันชน ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ให้เกิดความยั่งยืน เกิดรายได้และมีจิตสำนึกในการหวงแหนป่า และพาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ศึกษาดูงาน นายสันทัด วัฒนกูล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ จนถึงการนำนโยบายการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการประกอบอาชีพ จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ประชาชนทั่วไป ทั้งพิ้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัดมาศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัวต่อไป พงศกร เณรจ่าพี ส.ปชส.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว
ภาพประกอบข่าว
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a